دانلود بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 112 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 92

  • بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد
  • پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (مشاوره راهنمایی)
  • بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اردبیل
  • بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان
  • بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد

  • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 263 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در...

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 287 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های مدیریت بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های...

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (مشاوره راهنمایی)

بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اردبیل

چکیده

پژوهش حاضربه منظور بررسی مقایسه ای افسردگی بین زنان مطلقه و متأ هل تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اردبیل صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه بانوان مطلقه و متأهل تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اردبیل سنین 20 الی45 سال به تعداد 196 نفر بوده که از این تعداد 30 نفربا تحصیلات ابتدائی به تعداد (15 نفر مطلقه و 15 نفرمتأهل) به صورت در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه افسردگی فرم بلند بک و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روش تحقیق در این مطالعه علّی مقایسه ای است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان افسردگی زنان مطلقه و متأهل و همچنین بین سطوح مختلف تحصیلات آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین مدت زمان طلاق و میزان افسردگی زنان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

افسردگی- مطلقه –متأهل –بانوان تحت حمایت.

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

فرضیات پژوهش.. 6

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها.. 6

تاریخچه افسردگی.. 8

تعریف افسردگی.. 8

ماهیت افسردگی.. 9

انواع افسردگی.. 10

گونه های فرعی اختلال افسردگی.. 12

علائم و نشانه های افسردگی.. 13

سبب شناسی افسردگی.. 14

مشکلات فیزیکی، فیزیولوژیکی و شناختی افراد افسرده.. 15

اختلال افسرده خویی.. 16

افسردگی درونزاد وافسردگی برونزاد.. 17

افسردگی از دیدگاه برنز.. 18

افسردگی از دیدگاه کلارنس.. 20

دید گاههای دیگردر مورد افسردگی.. 21

مکانیسم های زیست شناختی.. 21

عوامل اجتماعی-فرهنگی.. 22

نظریه های روان تحلیلی.. 24

نظریه های رفتاری.. 25

نظریه درماندگی آموخته شده.. 26

نظریه های شناختی.. 27

نظریه افسردگی واقعیت گرا.. 29

نظریه های یادگیری.. 29

شخصیت افسرده.. 31

افسردگی هم زنانه دارد و هم مردانه.. 33

افسردگی، تقصیر هورمون هاست؟ .. 34

درمان افسردگی.. 35

ب) الکترو شوک درمانی.. 36

مراحل درمان افسردگی.. 38

اصول درمان افسردگی.. 39

درمان افسردگی زنان بعد از طلاق.. 40

پیشینه تحقیق.. 42

تحقیقات انجام شده در خارج.. 42

تحقیقات انجام گرفته در داخل.. 44

جامعه آماری.. 47

نمونه گیری.. 47

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

تعیین درجه افسردگی براساس پرسشنامه بک.. 49

روش تحقیق.. 50

روش اجرا.. 50

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 50

الف) یافته های توصیفی.. 52

ب) یافته های استنباطی.. 63

بحث و نتیجه گیری.. 67

پیشنهادات.. 69

محدودیت ها.. 70

منابع.. 72

---[دانلود]---