دانلود پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیط ی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 715 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 120

  • پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیط ی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار
  • پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیط ی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 887 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 119 اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران دانلود پایان نامه پایان نامه...

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 292 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) برعملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع...

پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیط ی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

چکیده

مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیط ی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیط ی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­شود.

در این پژوهش رابطه بین همسویی مشخصه­های محیط ی کسب و کار، اولویت­های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت­های قطعه ساز خودروی شهرک­های صنعتی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موجود درباره مشخصه­های محیط ی کسب و کار، اولویت­های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار، یک مدل نظری توسعه داده شد و نتایج فرضیات بصورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.

داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می باشند، قلمرو تحقیق حاضر می باشد و از آنجا که آگاه ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می باشند، لذا پاسخ دهندگان مدیران ارشد این شرکت ها می باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می باشد. تعداد نمونه این پژوهش 130 شرکت بوده است.

بر اساس میانگین سؤالات مطروحه در مورد عملکرد، شرکت ها به ترتیب، لیست شدند. نیمه اول شرکت ها با توجه به این لیست، شرکت های با عملکرد بالا و نیمه دوم، شرکت های با عملکرد پایین در نظر گرفته شدند. سپس همسویی بین مشخصه های محیط ی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، هم برای شرکت های با عملکرد بالا و هم برای شرکت های با عملکرد پایین آزموده شد تا فرضیه اصلی پژوهش بررسی شود. طبق فرضیه اصلی پژوهش، در شرکت های با عملکرد بالا، بین مشخصه های محیط ی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین همسویی وجود دارد (وجود همسویی استراتژیک) و در شرکت های با عملکرد پایین، این همسویی استراتژیک، وجود ندارد. بررسی همسویی استراتژیک، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

واژه های کلیدی: همسویی استراتژیک، اولویت های رقابتی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد

مقدمه

در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط کسب و کار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده است و مانند گذشته نمی توان مشتریان را به راحتی طبقه بندی کرد. آن ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش تر، خدمات بهبود یافته در زمان کم تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن (2003) بیان می دارد از دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن آوری های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب و کار به دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

قسمتی از متن

مینتزبرک (1979) چهار مولفه را برای دربرگرفتن همه حالات مشخصه های محیط ی کسب و کار معرفی نمود: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی. دس و برد (1984) با استفاده از روش تجربی و اطلاعات دسته بندی شده، جهت بیان رابطه بین شرکت ها و محیط ، سه مولفه محیط ی را بیان نمودند: بخشندگی، پویایی و پیچیدگی.

در این پژوهش با توجه به مولفه های معرفی شده از طرف مینتزبرگ و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط دس و برد، چهار بعد برای شناسایی محیط کسب و کار در نظر گرفته می­شود که در زیر می­آید.

تنوع محیط ی

تنوع به درجه ای که سازمان با شرایط همگن یا پراکنده مواجه است، اشاره دارد. تنوع محیط ی، به واسطه تنوع فعالیت هایی که باید انجام پذیرد روی ساختار سازمانی اثر می­گذارد (مینتزبرگ، 1979).

پیچیدگی محیط ی

پیچیدگی محیط ی به نبود تجانس، تنوع و تعدد عوامل موجود در بخش های مختلف محیط سازمان اشاره دارد. مدیران سازمان، به خاطر این که همواره خود را از یک سو در میان تصمیمات سیاسی و از سوی دیگر واقعیت های عملی می یابند، همواره با پیچیدگی محیط ی روبه رو هستند. تصمیمات سیاسی گاهی برای اهداف سیاسی گرفته می شوند و نمی توانند به درستی با واقعیت های عملی تطبیق داده شوند. مدیران در چنین وضعیتی با یک معمای حل ناشدنی مواجه می شوند. یک عامل پیچیدگی دیگر برای سازمان ها، واقعیت های اقتصادی در قالب محدودیت های بودجه ای است، چراکه ملزم به ارائه خدمات بیشتر با بودجه محدود هستند.

پویایی محیط ی

پویایی به سرعت و پیش بینی تغییرات در محیط اشاره دارد؛ که ناشی از تغییرات فن آوری، تغییرات تقاضا و عکس العمل های رقابتی می باشد. سازمان ها دایماً با تغییر و بی ثباتی محیط ی مواجه هستند، که این بی ثباتی ها بیشتر در تصمیم گیری ها، بودجه بندی ها و برنامه ریزی های راهبردی دیده می شوند. محیط های پویا باعث می شوند سازمان ها وضعیت کارآفرینانه به خود بگیرند و کارآفرینی را تشدید نمایند (قوچانی و یزدانی، 1390).

بخشندگی محیط ی

بخشندگی محیط ی اشاره به فراوانی و یا کمیابی منابع مورد نیاز برای سازمان هایی دارد که در یک محیط فعالیت می کنند، و بر بقا و رشد آن ها و نیز بر توانایی سازمان های جدید برای ورود به آن محیط تأثیر می گذارد (تانگ، 2008). حمایت اغلب در مقیاس معکوس و به عنوان خصومت محیط ی اندازه گیری می شود (وارد و دیگران، 1996).

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله و تبیین موضوع. 3

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4

1-4- کاربردهای تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش … 6

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش … 7

1-8-1- مشخصه های محیط ی کسب و کار. 7

1-8-2- اولویت های رقابتی.. 7

1-8-3- ساختار زنجیره تامین.. 7

1-8-4- عملکرد کسب و کار. 8

فصل دوم. 9

2-1- مبانی نظری.. 11

2-1-1- محیط کسب و کار. 11

2-1-2- اولویت­های رقابتی.. 16

2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی.. 20

2-2- تئوری های طراحی سازمان. 26

2-3- تئوری های اقتضایی طراحی سازمان. 28

2-4- ساختار زنجیره تامین.. 30

2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک … 34

2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت … 40

2-5- پیشینه تحقیق.. 43

2-5-1- مطالعات داخلی.. 43

2-5-2- مطالعات خارجی.. 44

2-6- جمع بندی.. 46

فصل سوم. 48

3-1- روش تحقیق.. 49

3-2- جامعه آماری.. 50

3-3- نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 50

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 50

3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار. 52

3-4-2- ابعاد اولویت های رقابتی.. 52

3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین.. 52

3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار. 53

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-5-1- روایی.. 53

3-5-2- پایایی.. 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل 55

3-6-1- مدل یابی معادلات ساختاری.. 55

3-6-1-1- نرم افزار مورد استفاده. 56

3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس … 58

3-6-2- آزمون نرمال بودن داده­ها 60

3-6-3- ضریب همبستگی.. 60

فصل چهارم. 61

4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 62

4-1-1- آمار توصیفی سوالات.. 69

4-2- آمار استنباطی.. 70

4-2-1- نتایج بررسی روایی.. 71

4-2-2- نتایج بررسی پایایی.. 76

4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش … 77

4-3- یافته های تحقیق.. 78

4-3-1- مدل معادلات ساختاری.. 78

4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری.. 80

4-3-3- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق.. 82

فصل پنجم. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86

5-1-1- فرضیه اصلی.. 87

5-1-2- فرضیه­های جانبی.. 89

5-1-2-1- فرضیه جانبی 1.89

5-1-2-2- فرضیه جانبی 2.89

5-1-2-3- فرضیه جانبی 3.89

5-1-2-4- فرضیه جانبی 4.90

5-1-2-5- فرضیه جانبی 5.90

5-1-2-6- فرضیه جانبی 6.90

5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش … 90

5-2-2- پیشنهاد پژوهشی.. 92

5-3- محدودیت ها 93

منابع ومآخذ.. 94

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 95

پیوست ها. 100

پرسشنامه. 101

---[دانلود]---