دانلود پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل، کرک، شیشه، LSD، اکتسامی و… در بین دانشجویان آزاد ابهر

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 92 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 103

  • پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل، کرک، شیشه، LSD، اکتسامی و… در بین دانشجویان آزاد ابهر
  • پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل، کرک، شیشه، LSD، اکتسامی ودر بین دانشجویان آزاد ابهر

  • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 121 پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد...

  • دسته: plan پلان فرمت فایل: doc حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 پایان نامه تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور پایان نامه تحقیق در خصوص...

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل، کرک، شیشه، LSD، اکتسامی و … در بین دانشجویان آزاد ابهر

چکیده:

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی، LSDو … می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی 83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از 100 نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

فهرست محتوا

فصل اول:

مقدمه

هدف تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف نظری و اصطلاحات

فصل دوم:

تاریخچه

تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

تعریف تریاک و عوارض آن

تعریف هروئین و عوارض آن

تعریف حشیش و عوارض آن

تعریف کوکانین و عوارض آن

تعریف کرک و عوارض آن

مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG (گرَس)، INHALANTS (حلالها) KETAMIN (کتامین) METHADON (متادون)، AMPHETAMINES (آمفتامین)، LSD (ال، اس، دی) اکستاسی (X)، MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی (دیدگاه کنزبرگ، خودشیفته) نظریات روان کاوی

عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار تحقیق

اعتبار روایی ابزار تحقیق

روش آماری

فصل چهارم:

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادها

فهرست منابع

---[دانلود]---