دانلود بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 263 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 135

  • پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 287 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های مدیریت بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های...

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 404 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام...

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه … 2

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق … 5

3-1 بیان مسأله … 6

4-1 اهداف تحقیق … 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه … 11

2-2 پیشینه تحقیق … 11

بخش اول: مباحث نظری … 39

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی … 39

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی … 39

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن … 41

ج: ماهیت فشارهای عصبی روانی … 43

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی … 45

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی … 46

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل … 49

ب: سنگینی و سبک کار … 50

ج: عدم امنیت شغلی … 50

د: ارزیابی عملکرد … 51

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی … 57

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی … 57

ب: علائم روانی … 57

ج: علائم رفتاری … 57

پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی … 58

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی … 59

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی … 59

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی … 60

قسمت پنجم: رضایت شغلی … 64

الف: تعریف رضایت شغلی … 64

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی … 65

ج: نظریه های رضایت شغلی … 66

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی … 67

ه: پیامدهای رضایت شغلی … 68

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) … 70

1- تاریخچه: … 70

2- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) … 72

3- اهداف وظایف … 73

4- فعالیت های عمده … 75

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 روش تحقیق … 78

2-3 جامعه آماری … 78

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری … 78

4-3 ابزار سنجش متغیرها … 78

5-3 روایی پرسشنامه ها … 79

6-3 روشهای جمع آوری اطلاعات … 79

7-3 روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق … 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات … 80

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

1-5 نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) … 113

2-5 نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) … 117

3-5 مشکلات و محدودیت های تحقیقی … 119

4-5 پیشنهادات … 120

فهرست منابع … 122

فهرست مجلات و پایان نامه ها … 124

پیوست ها … 125

چکیده تحقیق

ماستری فراهانی، داود. بررسی چگونگی تأثیر رضایت مندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد خمینی (ره) به راهنمایی عزیزی، غلامرضا، بهمن ماه سال 1386.

بیان مسأله

نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی کار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند که انسان در پی رسیدن به شغلی است که آرزوی آن را داشته لکن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می کنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند که برخوردی را که با سایر منابع مادی و شی ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا که انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملکردش تأثیرگذار است.

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم ترین عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

---[دانلود]---