دانلود پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2252 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 138

  • پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا
  • پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا

  • دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 1420 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 132 پایان نامه پیشنهاد معماری به منظور اعمال استراتژی تطبیق اکوسیستمی از سرویسها پایان نامه پیشنهاد معماری به منظور اعمال استراتژی تطبیق اکوسیستمی از سرویسها...

  • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا ---[دانلود]--- پایان نامه ارائه چارچوب خط...

پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق … 1

1-1 مقدمه … 2

1-2 طرح مسئله … 2

1-3 اهداف تحقیق … 4

1-4 محدوده تحقیق … 4

1-5 مراحل انجام تحقیق … 4

1-6 ساختار پایان نامه … 7

فصل دوم – مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق … 8

2-1 مقدمه … 9

2-2 سرویس … 9

2-2-1 سرویس های کسب و کار … 10

2-2-2 سرویس های نرم افزاری … 10

2-2-3 مقایسه سرویس های کسب و کار و سرویس های نرم افزاری … 11

2-2-4 ویژگی های کیفی سرویس ها … 11

2-3 معماری سرویس گرا … 15

2-4 مدل سازی سرویس گرا … 19

2-5 20 … (service identification) گام شناسایی سرویس ها

2-6 مدل های سازمانی … 21

2-6-1 مدل فرآیندی کسب و کار سازمان … 22

2-6-2 مدل موجودیت های کسب و کار سازمانی … 23

2-6-3 24 … Kumaran-Liu-Frederick (KLF) روش

2-7 بررسی روش های گذشته … 27

2-7-1 سنجه ها … 27

2-7-2 ارزیابی روش ها … 29

2-7-3 تحلیل روش های بررسی شده … 32

2-8 جمع بندی مطالب فصل … 35

فصل سوم – مبانی روش پیشنهادی … 37

3-1 مقدمه … 38

3-2 نمای کلی … 38

3-3 توصیف گام ها … 40

3-3-1 گام اول: دریافت ورودی ها … 40

3-3-2 گام دوم: شناسایی سرویس های پایه … 41

3-3-3 گام سوم: بررسی سرویس های پایه ای توسط معمار … 48

3-3-4 گام چهارم: ذخیره سازی سرویس های پایه ای در پایگاه سرویس ها … 48

3-3-5 گام پنجم: شناسایی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار … 50

3-3-6 گام ششم: بررسی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار توسط معمار … 55

3-4 جمع بندی مطالب فصل … 56

فصل چهارم – الگوریتم های پیاده سازی … 57

4-1 مقدمه … 58

4-2 بررسی گام ها از نظر میزان خودکار بودن … 58

4-3 گام های تمام خودکار … 60

4-3-1 الگوریتم های شناسایی سرویس های پایه ای … 61

4-3-2 الگوریتم های شناسایی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار … 67

4-3 جمع بندی مطالب فصل … 78

فصل پنجم – ارزیابی روش پیشنهادی … 80

5-1 مقدمه … 81

5-2 تعریف یک مطالعه موردی … 81

5-3 انجام مطالعه موردی بر اساس روش پیشنهادی … 83

5-4 ارزیابی روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای مرتبط … 95

5-6 جمع بندی مطالب فصل … 102

فصل ششم – خلاصه و نتیجه گیری … 103

6-1 مقدمه … 104

6-2 مقایسه نتایج بدست آمده با اهداف … 104

6-3 نتیجه گیری … 107

6-4 کارهای آینده … 107

6-5 جمع بندی مطالب فصل … 108

منابع … 109

---[دانلود]---