دانلود مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در 133 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته: اقتصاد

بازدید: 2 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 146 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 133

  • مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد
  • مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
  • مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
  • بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
  • ارائه راهکار مناسب برای مشکلات پیاده سازی
  • بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکها

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان مقاله بررسی...

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 مقا دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان تحقیق...

مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در 133 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

1-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:

بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود، منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد که اصلاح نظام بودجه ریزی را کشور از سال 1380 در دستور کار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز کند. با این وجود به رغم این تاکیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه که در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان دریافت که ضرورت توجه به موانع پیاده سازی

بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد که توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه کارهایی جهت کاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و کدامیک از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است که اثبات نماید هر یک از عوامل محیط ی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر کدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2. بیان مسئله

1-3. ضروریت و اهمیت تحقیق

1-4. اهداف تحقیق

1-5. فرضیه های تحقیق

1-6. متغیرهای تحقیق

1-7. روش تحقیق

1-8. ابزار گردآوری داده های تحقیق

1-9. جامعه آماری و نمونه گیری

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-11. قلمرو تحقیق

1-12. تعاریف عملیاتی

1-13. محدودیتهای تحقیق

1-14. جمع بندی و نتیجه گیری

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2. بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی

2-2-1-تعاریف بودجه

2-2-2-مقاصد بودجه بندی

2-2-3-وظایف بودجه بندی

2-2-4-روشهای بودجه بندی

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی

2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی

2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی

2-3. عوامل بودجه بندی

2-3-1-عوامل محیط ی

2-3-2-عوامل فنی-فرایندی

2-3-3-عوامل انسانی

2-4. مبانی نظری بودجه عملیاتی

2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی

2-4-2-چرا بودجه عملیاتی

2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی

2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی

2-4-4-1-کانادا

2-4-4-2-انگلیس

2-4-4-3-امریکا

2-4-4-4-ایرلند

2-4-4-5 هلند

2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی

2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا

2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج

2-5 نتایج و جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه

3-2. روش تحقیق

3-3. اهداف تحقیق

3-4. فرضیه های تحقیق

3-5. متغیرهای تحقیق

3-6. جامعه آماری

3-7. نمونه گیری

3-8. روش گردآوری اطلاعات

3-9. روایی

3-10. پایایی

3-11- روش آزمون فرضیه ها

3-12 خلاصه و جمع بندی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2. نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه

4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول

4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم

4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم

4-7 نتیجه فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتیجه گیری کلی

5-2. پیشنهادها

فهرست جدول ها

جدول 2-1: مزایا و معایب سیستم بودجه بندی عملیاتی و سنتی

جدول 2-2: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در ایران

جدول 2-3: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در خارج

جدول 3-1: جامعه آماری و حجم نمونه آماری

جدول 4-1: سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد

جدول 4-2: مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد

جدول 4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد

جدول 4-4: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول

جدول 4-5: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول

جدول 4-6: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم

جدول 4-7: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم

جدول 4-8: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم

جدول 4-9: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم

جدول 4-10: اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن

جدول 4-11: اولویت بندی عامل فنی وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن

جدول 4-12: اولویت بندی عامل محیط ی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن

جدول 4-13: رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه ها

فهرست نمودارها

نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد

نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد

نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد

---[دانلود]---