دانلود پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 122 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

  • بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
  • پایان نامه عنوان
  • پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان مقاله بررسی...

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 مقا دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان تحقیق...

پایان نامه عنوان

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

فهرست مطالب

عنوان

پیشگفتار … 1

فصل اول: کلیات تحقیق … 3

1-1 مقدمه … 4

1-2. بیان مسئله … 4

1-3. ضروریت و اهمیت تحقیق … 6

1-4. اهداف تحقیق … 7

1-5. فرضیه های تحقیق … 7

1-6. متغیرهای تحقیق … 8

1-7. روش تحقیق … 8

1-8. ابزار گردآوری داده های تحقیق … 9

1-9. جامعه آماری و نمونه گیری … 9

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها … 9

1-11. قلمرو تحقیق … 10

1-12. تعاریف عملیاتی … 10

1-13. محدودیتهای تحقیق … 14

1-14. جمع بندی و نتیجه گیری … 14

فصل دوم: پیشینه تحقیق … 15

2-1 مقدمه … 16

2-2. بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی … 17

2-2-1-تعاریف بودجه … 17

2-2-2-مقاصد بودجه بندی … 18

2-2-3-وظایف بودجه بندی … 18

2-2-4-روشهای بودجه بندی … 19

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی … 24

2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی … 25

2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی … 25

2-3. عوامل بودجه بندی … 26

2-3-1-عوامل محیط ی … 27

2-3-2-عوامل فنی-فرایندی … 31

2-3-3-عوامل انسانی … 37

2-4. مبانی نظری بودجه عملیاتی … 42

2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی … 42

2-4-2-چرا بودجه عملیاتی … 44

2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی … 45

2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی … 46

2-4-4-1-کانادا … 46

2-4-4-2-انگلیس … 48

2-4-4-3-امریکا … 50

2-4-4-4-ایرلند … 54

2-4-4-5 هلند … 56

2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی … 57

2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال … 58

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا … 60

2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج … 60

2-5 نتایج و جمع بندی … 70

فصل سوم: روش تحقیق … 73

3-1. مقدمه … 74

3-2. روش تحقیق … 74

3-3. اهداف تحقیق … 75

3-4. فرضیه های تحقیق … 75

3-5. متغیرهای تحقیق … 76

3-6. جامعه آماری … 77

3-7. نمونه گیری … 77

3-8. روش گردآوری اطلاعات … 79

3-9. روایی … 80

3-10. پایایی … 81

3-11- روش آزمون فرضیه ها … 82

3-12 خلاصه و جمع بندی … 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها … 87

4-1 مقدمه … 87

4-2. نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه … 87

4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی … 91

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول … 92

4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم … 95

4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم … 98

4-7 نتیجه فصل … 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 106

… 5-1. نتیجه گیری کلی 107

… 5-2. پیشنهادها 109

فهرست جدول ها

جدول 2-1: مزایا و معایب سیستم بودجه بندی عملیاتی و سنتی … 26

جدول 2-2: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در ایران … 70

جدول 2-3: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در خارج … 72

جدول 3-1: جامعه آماری و حجم نمونه آماری … 79

جدول 4-1: سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد … 88

جدول 4-2: مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد … 89

جدول 4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد … 90

جدول 4-4: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول … 93

جدول 4-5: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول … 94

جدول 4-6: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم … 96

جدول 4-7: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم … 97

جدول 4-8: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم … 99

جدول 4-9: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم … 100

جدول 4-10: اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن … 101

جدول 4-11: اولویت بندی عامل فنی وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن … 102

جدول 4-12: اولویت بندی عامل محیط ی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن … 103

جدول 4-13: رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی … 104

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه ها … 105

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد … 88

نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد … 89

نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد … 90

پیشگفتار:

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم

می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ب تبصره 23 قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. این موضوع عیناً در بند ر تبصره 1 قانون بودجه سال 1382 و بند ز تبصره 1 قانون بودجه 1383 تکرار شد.

با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی می نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه بندی و روشهای بودجه بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق، که هر کدام از فرضیه ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم نموده ایم

1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:

بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود، منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد که اصلاح نظام بودجه ریزی را کشور از سال 1380 در دستور کار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز کند. با این وجود به رغم این تاکیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه که در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان دریافت که ضرورت توجه به موانع پیاده سازی

بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد که توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه کارهایی جهت کاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و کدامیک از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است که اثبات نماید هر یک از عوامل محیط ی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر کدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

اداره یک واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می کنند. بودجه بندی رکن اساسی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت به شمار میرود.

نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند (سعادت، 1380).

نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این کار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380).

از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وکنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند، در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می کند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود که انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانک، 2003).

1-4-اهداف تحقیق:

بطور کلی اهداف این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و بیان مسئله به شرح زیر می باشد:

1- شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد.

2- اولویت بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی.

3- ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد.

---[دانلود]---