دانلود پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1189 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 125

  • پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور
  • پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

  • دسته: پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 532 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 بررسی وضعیت تداخلات دارویی گروه های دارویی در نسخ پزشکان تحقیق و پژوهش بررسی وضعیت تداخلات دارویی گروه های دارویی در نسخ پزشکان لینک دانلود...

  • بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده از الگوریتم های محلی و سراسری دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 253 کیلوبایت...

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

در رقابت های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت ها نتوانند به تنهایی از عهدهتمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها، عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیط ی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/اجتماعی با 8 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیط ی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و همچنیناساتید، پژوهشگرانودانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره ­تأمین، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک زنجیره ­تأمین، زنجیره تأمین دارو، شاخص­های انتخاب تأمین­ کننده برتر، روش تاپسیس فازی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش … 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش … 2

1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین.. 3

1-2-2- ریسک … 4

1-2-3- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین.. 4

1-2-4- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین.. 6

1-2-5- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو8

1-3- اهداف پژوهش … 9

1-4- بیان مسأله و سؤالات پژوهش … 9

1-5- فرضیههای پژوهش … 11

1-6- کاربردنتایجومخاطبانپژوهش … 11

1-7- روش انجام پژوهش … 12

1-8- واژگان تخصصی.. 12

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش … 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- زنجیره تأمین.. 15

2-2-1- اهداف زنجیره تأمین.. 19

2-2-2- مدیریت زنجیره تأمین.. 20

2-3- ریسک و مدیریت ریسک … 22

2-3-1- اجزا گسترده ریسک … 24

2-4- مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 26

2-4-1- ریسکهای زنجیره تأمین.. 28

2-4-2- مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین.. 37

2-5- عوامل انتخاب تأمین کننده برتر. 45

2-6- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو سازی.. 47

2-6-1- اجزازنجیره تأمین صنعت دارو49

فصل سوم: روش شناسی پژوهش … 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- فرضیه ها و چارچوب پژوهش … 52

3-2-1- ارائه چارچوب پژوهش … 52

3-2-2- فرضیه ها/سؤالات … 55

3-2-3- روش پژوهش … 55

3-3- جامعه آماری و نمونه. 56

3-3-1- هولدینگ داروپخش … 57

3-3-2- شرکت سرمایه گذاری البرز58

3-3-3- هولدینگ پارس دارو60

3-4- متغیرهای اصلی پژوهش … 63

3-5- روایی وپایایی ابزاراندازهگیری.. 63

3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها64

3-6-1- آزمون T تک نمونه ای.. 64

3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 64

3-6-3- آزمون فریدمن.. 65

3-6-4- تکنیک تاپسیس فازی.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها71

4-1- مقدمه. 72

4-2- آمارتوصیفی خبرگانجهتاصلاحچارچوباولیه. 73

4-3- اطلاعات جمعیت شناختی.. 73

4-4- آمار توصیفی.. 77

4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده77

4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیط ی.. 83

4-5- ضریب همبستگی پیرسون.. 85

4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق.. 88

4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی.. 88

4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن.. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 94

5-1- مقدمه. 95

5-2- خلاصه پژوهش … 95

5-3- نتایج پژوهش … 96

5-4- مدل نهایی پژوهش … 100

5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 102

5-6- پیشنهادات … 108

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 108

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده109

منابع و مآخذ لاتین.. 111

منابع و مآخذ فارسی.. 115

فهرست جداول

جدول 1‑1- ریسکهای زنجیره تأمین7

جدول 2‑1- تعاریف اولیه مدیریت زنجیره تأمین17

جدول 2‑2- مقالات منتشر شده در زمینه زنجیره تأمین در مجلات تا پایان سال 200819

جدول 2‑3- تحقیقات اولیه پیرامون دسته بندی ریسکهای زنجیره تأمین27

جدول 2‑4- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM تا سال 200730

جدول 2‑5- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM از سال 2007 تا 201031

جدول 2‑6- طبقه بندی ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر33

جدول 2‑7- ریسکهای شناسایی شده توسط محققان مختلف35

جدول 2‑8- تأثیر منابع عدم قطعیت بر روی تصمیمات سازمان36

جدول 2‑9- تحقیقات اولیه کاهش ریسک در زنجیره تأمین38

جدول 2‑10- استراتژی های کاهش ریسک در زنجیره تأمین44

جدول 3‑1- سهم بازار هولدینگ های مورد مطالعه57

جدول 3‑2- تقسیم بندی متغیرهای اصلی پژوهش63

جدول 3‑3- ضریب آلفای کرونباخ بین شاخصها64

جدول 3‑4- ضریب آلفای کرونباخ بین گروهها64

جدول 3‑5-جدول تبدیل معیارهای کیفی به پارامترهای کمی66

جدول 4‑1- طبقه بندی از نظر تحصیلات74

جدول 4‑2- طبقه بندی از نظر تجربه کاری75

جدول 4‑3- طبقه بندی از نظر سمت سازمانی76

جدول 4‑4-آمار توصیفی مربوط به کیفیت77

جدول 4‑5- آمار توصیفی مربوط به زیست محیط ی78

جدول 4‑6- آمار توصیفی مربوط به انعطاف پذیری78

جدول 4‑7- آمار توصیفی مربوط به تحویل79

جدول 4‑8- آمار توصیفی مربوط به تکنولوژی79

جدول 4‑9- آمار توصیفی مربوط به سیستمهای ارتباطی و فناوری اطلاعات 80

جدول 4‑10- آمار توصیفی مربوط به هزینه81

جدول 4‑11- آمار توصیفی مربوط به سابقه82

جدول 4‑12- آمار توصیفی مربوط به ریسکهای محیط ی83

جدول 4‑13- آرمون T بر روی گروهها84

جدول 4‑14- آزمون پیرسون مربوط به گروه کیفیت85

جدول 4‑15- آزمون پیرسون مربوط به گروه زیست محیط ی86

جدول 4‑16- آزمون پیرسون مربوط به گروه انعطاف پذیری86

جدول 4‑17- آزمون پیرسون مربوط به گروه تحویل86

جدول 4‑18- آزمون پیرسون مربوط به گروه تکنولوژی86

جدول 4‑19- آزمون پیرسون مربوط به گروه سیستمهای ارتباطی و IT 87

جدول 4‑20- آزمون پیرسون مربوط به گروه هزینه87

جدول 4‑21- آزمون پیرسون مربوط به گروه سابقه87

جدول 4‑22- متغیرهای زبانی 88

جدول 4‑23- الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس تکنیک تاپسیس فازی89

جدول 4‑24- الویت بندی ریسکهای محیط ی بر اساس تکنیک تاپسیس فازی90

جدول 4‑25- آزمون فریدمن برای مؤلفه ها90

جدول 4‑26-الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس فریدمن91

جدول 4‑27- الویت بندی ریسکهای محیط ی بر اساس فریدمن92

جدول 4‑28- آزمون فریدمن برای گروهها92

جدول 4‑29- الویت بندی گروهها بر اساس فریدمن93

جدول 5‑1- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در انتخاب تأمین کننده97

جدول 5‑2- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در ریسکهای محیط ی99

جدول 5‑3-ریسکهای زنجیره تأمین و مشتقات آن بر اساس مقاله کوپرا و سودهی103

جدول 5‑4- استراتژیهای مناسب کاهش ریسک در زنجیره تأمین 105

فهرست اشکال

شکل 1‑1- زنجیره تأمین دارو8

شکل 2‑1- نمودار ریسک … 23

شکل 2‑2- ساختار ریسک … 24

شکل 2‑3- ساختارفاکتورهای خسارت دارایی.. 25

شکل 2‑4- ساختارفاکتورهای خسارت مخاطرات … 25

شکل 2‑5- ساختارفاکتورهای خسارت سازمانی.. 25

شکل 2‑6- ساختار فاکتورهای خسارت خارجی.. 25

شکل 2‑7- نمودار ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر33

شکل 2‑8- نمایی از ریسکهای زنجیره تأمین.. 34

شکل 2‑9- روابط ریسکهای موجود زنجیره تأمین.. 37

شکل 2‑10- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 38

شکل 2‑11- نمودار درخت رخداد از عملکرد نامطلوب تأمین کننده و خروجیهایش … 41

شکل 2‑12- ماتریس یا نقشه یا دیاگرام. 42

شکل 2‑13- عوامل انتخاب تأمین کننده46

شکل 2‑14- زنجیره تأمین دارو49

شکل 3‑1- چهار حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 52

شکل 3‑2- عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر ریسکهای محیط ی.. 53

شکل 3‑3-عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر انتخاب تأمین کننده54

شکل 3‑4- چارت سازمانی شرکت سرمایه گذاری البرز60

شکل 3‑5- فاصله های اقلیدسی راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی در فضای دو بعدی.. 66

شکل 3‑6- عدد فازی مثلثی.. 69

شکل 4‑1- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات … 74

شکل 4‑2- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تجربه کاری.. 75

شکل 4‑3- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت سازمانی.. 76

شکل 5‑1- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسکهای زنجیره تأمین.. 100

شکل 5‑2- مدل نهایی مدیریت ریسک محیط ی در زنجیره تأمین.. 100

شکل 5‑3- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کننده برتر. 101

شکل 5‑4- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 102

شکل 5‑5- ماتریس یا دیاگرام ریسک … 104

شکل 5‑6- استراتژیهای کاهش ریسک در زنجیره تأمین.. 106

شکل 5‑7- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 107

---[دانلود]---