دانلود پایان نامه تأثیرعملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 559 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 143

  • پایان نامه تأثیرعملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی
  • پایان نامه تأثیرعملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 630 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 194 پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد...

  • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 287 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های مدیریت بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های...

پایان نامه تأثیرعملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

چکیده

در کشور ایران که برمبنای نظام اسلامی شکل گرفته است، به دلیل اعتقادات مذهبی، مشارکت و تعاون در راستای محرومیت زدایی از اهمیت خاصی برخورداراست. کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از نهادهای شکل گرفته پس از انقلاب است که هدف اصلی آن حمایت از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت های مردم به منظور گسترش عدالت است. هدف این تحقیق سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرارگرفت. به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 855/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. در آمار استنباطی از آزمون های t تک نمونه ای استفاده شد. بر اساس فرضیات پژوهش مهارت، توانمندی و ویژگی های شخصیتی مدیران این مجموعه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بدست آمده از یافته ها نشان داد، سه مؤلفه مورد بررسی در سطح مطلوبی قراردارند.

مقدمه

فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف مردم و ایجاد نظام عادلانه توزیع درآمد از جمله اهداف و سیاست های کلان هر جامعه ای می باشد. هم مردم و هم دولت خواهان برقراری عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی در جامعه می باشند. در نظام اقتصاد اسلامی با توجه به این که تشریع کننده چنین نظامی خداوند متعال است و ازسوی دیگر برقراری قسط و عدل و به تبع آن عدالت اقتصادی از جمله اهداف رسالت پیامبران الهی شمرده می شود، تحقق عدالت اقتصادی در چنین نظامی دور از دسترس نخواهد بود. (قدیمی دیزج، 1379)

بخشی از متن

کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از نهادهایی است که از آغاز انقلاب اسلامی در جلب مشارکت های مردمی وهدایت آن ها به سوی فقرزدایی و ترویج عدالت نقشی پررنگ داشته است. حضرت امام خمینی رحمه الله درباره اهمیت، جایگاه و نقش کمیته امداد می فرمایند: «این گروه های عزیز و کمیته ها و همین طور کمیته امداد، یک عمل بسیار لطیف ظریف شریف دارند که با این عمل، ان شاءاللّه می توانند ریشه فقر را از سرتاسر کشور به امداد ملت بزرگوار ایران و به همت دولت بزرگوار ایران، این ریشه را از بیخ و بن بکنند . ایشان در باب اهمیت مشارکت مردم در امور کمیته امداد فرموده اند آنهایی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشند که به این مستمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز فرموده اند: البته این چنین کمیته ای که هم اکنون از کمک های دولتی هم برخوردار هست و به کمک های مردمی هم متکی است باید هرچه بیشتر به کمک های مردمی متکی بشود.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

اهداف فرعی

ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق مورد نظر کلیه مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند. نمونه آماری تحقیق نیز تمام مدیران این سازمان می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند.

روش نمونه گیری

به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه می توان یکی از روشهای زیر را به کار برد:

الف: گردآوری داده ها از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری)

ب: گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری.

همانگونه که بیان شد در این تحقیق تعداد مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند و با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه آماری چندان زیاد نبوده، لذا از روش سرشماری استفاده شده است.

مفهوم مشارکت

مفهوم مشارکت، قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود، روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف متفاوتی دریافت کرده است. (زیاری وهمکاران، 1388، 215) واژه مشارکت به معنای امروزی برای اولین بار در اواخر دهه 1950در ادبیات توسعه ظاهرشده است. علت رواج این واژه شکست طرح های توسعه و نسبت دادن این شکست به عدم حضور و مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها می باشد. از این رو توسعه برمبنای مشارکت مردمی از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980به عنوان یک مفهوم کلیدی وبه صورت گسترده ای در ادبیات توسعه مطرح شد.

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای منظور خاص است. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده است، ولی درمجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله. 5

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-3-1) هدف اصلی.. 8

1-3-2) اهداف فرعی.. 8

1-4- فرضیات تحقیق.. 8

1-4-1- فرضیه اصلی.. 8

1-4-2- فرضیات فرعی.. 9

1-5 نوع و روش تحقیق.. 9

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 9

1-7- جامعه آماری و نمونه آماری.. 10

1-8- روش نمونه گیری.. 10

1-9- قلمرو تحقیق.. 10

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2- قلمرو مکانی.. 10

1-9-3- قلمرو زمانی.. 11

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مشارکت و کمک های مردمی.. 14

2-1-1- مفهوم مشارکت.. 14

2-1-2- انواع مشارکت.. 19

2-1-3- عوامل مؤثر بر مشارکت مردم. 26

2-1-4- نظریات مرتبط با مشارکت.. 29

2-1-5- موانع مشارکت مردم. 49

2-2- عملکرد مدیران. 50

2-2-1- مدیریت و مدیران. 51

2-3- ارزیابی عملکرد مدیران. 51

2-4- پیشینه تحقیق.. 81

2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 88

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 90

3-2- روش تحقیق.. 90

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 90

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 91

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 91

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 91

3-6-1- روایی پرسشنامه. 92

3-6-2- پایایی پرسشنامه. 92

3-7- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 93

3-7-1- آمار توصیفی.. 93

3-7-2- آمار استنباطی.. 93

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

4-1- مقدمه. 96

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی.. 96

تحصیلات.. 97

سن.. 98

سابقه کار. 99

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد اصلی تحقیق.. 100

4-4- آمار استنباطی به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق.. 101

آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 102

رتبه بندی ابعاد تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن (Friedman Test). 107

4-5- رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و ابعاد تحقیق (Correlation Test). 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 110

5-2- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی.. 110

5-3- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.. 111

5-3-1- بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 111

5-3-2- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق.. 112

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 113

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. 113

5-6- محدودیت های تحقیق.. 114

پیوست ها 115

فهرست منابع. 123

منابع فارسی.. 123

منابع لاتین.. 128

---[دانلود]---